. .

 

. 228. 462 2, .. 1958 . 458 12 1365 .

. 229. 0245 222, . 1949 . 5/8 1658 0972 14. 1- .

 

. 230. 0981 8, . 1957 ., ¾ 1701 0934 232

 

 

 

      

 

mail@horseskb.ru     Zaur An. Kokov